• menu
 • Azərbacanda Nəşr Edilən Kitabları

             
  “Azərbaycan təşəkkülündə Müsavat” . Bakı,1920 “Cəmaət idarəsi”. Bakı, 1917. “Azərbaycan Cümhuriyyəti” (nəşrə hazırlayan Asif Rüstəmli). Bakı, 1990.
             
  Azərbaycan şairi Nizami” (Türkcədən çevirəni Rüstəm Əliyev). Bakı, 1991-ci il. “Stalinlə ixtilal xatirələri “( nəşrə hazırlayan Nəsib Nəsibzadə). Bakı, 1991. “Əsrimizin Səyavuşu. Çağdaş Azərbaycan ədəbiyyatı. Çağdaş Azərbaycan tarixi” (Mövsüm Əliyevin giriş sözü ilə). Bakı, 1991.
             
  Bolşeviklərin Şərq siyasəti.B.1994. “ Azərbaycan şairi Nizami”. B., 2008. ” Milli Birlik. B., 2009.
             
  “Azərbaycanda Milli Hərəkat”. “Natsionalnoe dvijeniye v Azerbaydjane” (Azərbaycan və rus dillərində). Bakı, “Elm”, 2009. Təqdim edəni: Ş.Hüseynov). “Panturanizm.Qafqaz sorunu.B.,2012 “İran Türkləri". B., 2013
             
  “Azərbaycan şairi Nizami”. Bakı, 2011, (Bilim dinləyicisi: Fəlsəfə elmləri doktoru Yadigar Türkel). Əsərləri. I cild, Bakı, 1992 (1903-1909). Əsərləri. II cild, Bakı, 2001 (1909-1914).
             
  Əsərləri. III cild, Bakı, 2012 (1915-1916). Əsərləri. IV cild, Bakı, 2013 (1917- aprel 1918). Əsərləri 5-ci cild Bakı, 2014(1918- aprel 1920)

   

  “Qaranlıqda işıqlar”. Pyes. Bakı, 1908.

  “Nagəhan Bəla”. Pyes. Bakı, 1908.

  “Şəkli-idarə haqqında iki baxış” (iki cür hökumət). Moskvada Müsəlman Qurultayında oxunmuş məruzələrdən Əhməd bəy Salikov və M.Ə.Rəsulzadənin məruzəsi. Naşiri: “Açıq söz” idarəsi. Bakı, 1917. “Açıq söz” mətbəəsi”.

  “Azərbaycan davası”(toplayıb çapa hazırlayan Nəsiman Yaqublu). Bakı, 1996.

  “Bizə hansı idarə faydalıdır?” Bakı, 1917.

  “Bir türk millətçisinin Stalinlə ixtilal xatirələri”.Bakı,2011.

             
  “Qafqaz Türkləri”. B., 2012.        

   

   

   

  Türkiyədə Nəşr Edilmiş Kitabları

  “Azərbaycan Cümhuriyyəti (keyfiyyəti-təşəkkülü və şimdiki vəziyyəti)”. İstanbul, 1923-cü il.

  “Əsrimizin Siyavuşu.” İstanbul, 1923-cü il.

  “İstiqlal məfkurəsi və gənclik.” İstanbul, 1925-ci il.

             

  “Rusiyada siyasi vəziyyət.” İstanbul, 1925-ci il.

  “Milliyyət və bolşevizm.” Məqalələr məcmuəsi. İstanbul, 1928-ci il (M.Ə.Rəsulzadənin redaktorluğu ilə nəşr olunub və onun buraya aşağıdakı əsərləri daxildir: 1) “Bolşeviklərin Şərq siyasəti.” 2)“Milliyyət məsələsində bolşevik nəzəriyyələri”).

  “İxtilalçı sosializmin iflası və demokratiyanın gələcəyi.” İstanbul, 1928-ci il.

             

  “Azərbaycan Kültür ənənələri.” Ankara, 1949-cu il.

  “Çağdaş Azərbaycan ədəbiyyatı.” Ankara, 1950-ci il.

  “Çağdaş Azərbaycan tarixi.” Ankara, 1951-ci il.

             

  “Azərbaycan şairi Nizami.” Ankara, 1951-ci il.

  “Şəfibəyçilik.” İstanbul, 1934-cü il.

  “Azərbaycan Kültür Gələnəkləri və Çağdaş Azərbaycan ədəbiyyatı.” Ankara, 1984-cü il.

             

  “Milli Təsanüd.” Ankara, 1978-ci il.

  “Əsrimizin Siyavuşu.” Ankara, 1989-cu il.

  “Azərbaycan Cümhuriyyəti (keyfiyyəti-təşəkkülü və şimdiki vəziyyəti”) (hazırlayan: Yavuz, Akpınar, İrfan Murad Yıldırım, Səbahitdin Çağın). İstanbul, 1992-ci il. 

             

  “İran türkləri” (hazırlayan Yavuz Akpınar). İstanbul, 1993.

  “Qafqasya türkləri” (hazırlayan Yavuz Akpınar). İstanbul, 1993.

  “Azərbaycan problemi” (Alman dilindən türkcəyə çevirəni P. Mete, S.Şimşir). Ankara, 1996-cı il.

             

  “Bir türk milliyyətçisinin Stalinlə ixtilal xatirələri.( Hazırlayan Səbahitdin Şimşir.) İstanbul, 1997-ci il.

  “M.Ə.Rəsulzadənin Məclisi-Məbusan qonuşmaları”( nəşrə hazırlayan S.Şimşir) Ankara, 2003.

  “Rusiyada siyasi vəziyyət”.İstanbul,2005.

             

  ”Xatirələr və Qafqasiya”(nəşrə hazırlayan S.Şimşir). İstanbul, 2011

  Yeni Qafqaziya Yazıları (1921-1927)    

   

   

  İranda Nəşr Edilmiş Kitabları

  “Tənqidi-firqeyi-etidaliyyun və ya ictimaiyyun”

  “Səadəti-Bəşər”

  ”İran Məşrutə İnqilabından məlumatlar”

  “Spehri nəqş”

  ”Aran və Azərbaycan adı ətrafında mübahisələr”

  “Azərbaycanın muxtariyyəti”

  “İran və biz”

  “Azərbaycan və İran”

  M.Ə.Rəsulzadə "İran Türkləri"

       
             
       
             
       
             
       

   

   

  Rusiyada Nəşr Edilmiş Kitablar

  Məhəmməd Əmin Rəsulzadə. Əsərləri və məktubları toplusu. Moskva, 2010.        

   

  Avropada Nəşr Edilmiş Kitabları

   

  “Pantürkizm və Qafqasya problemi”.Rusca, Varşava, 1930.

  Azərbaycan müstəqillik uğrunda mübarizədə”. Polyakca, Varşava, 1938. “Çağdaş Azərbaycan ədəbiyyatı”. Yeni hərflərlə, Berlin, 1936. 2. Resulzade M.E. Das Problem Azerbaidshan. Berlin, 1938.
   

   

         

  “Çağdaş Azərbaycan ədəbiyyatı”. Rusca, Paris, 1936.

  “Panturanizm haqqında”. Rusca, Paris, 1930.

  Resulzade M. E. l' Azerbaidjan en lutte pour lindependance, Paris, 1930.

   

   

   

   

   

   

  Resulzade M.E. Azerbaidjan. Paris, 1936.